Facebook 'bắt chước' theo TikTok
Facebook 'bắt chước' theo TikTok

Một mục tương tự với Dành Cho Bạn trên TikTok đang được thực hiện trên Facebook Reels. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh các nội dung muốn xem thay vì được phát ngẫu nhiên hoàn toàn so với trước đó.